• نظام جامع پیشنهادات

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • بازدید از اداره پزشکی قانونی شهرستان شاهرود

   بازدید از اداره پزشکی قانونی شهرستان شاهرود

   در ادامه بازدیدهای دوره ای از مراکز پزشکی قانونی استان، دکتر نوروزی به همراه مسئول حفاظت و اطلاعات از اداره پزشکی قانونی شهرستان ...

   دیدار مدیرکل با فرماندار ویژه شهرستان شاهرود

   دیدار مدیرکل با فرماندار ویژه شهرستان شاهرود

   صبح روز گذشته دکتر نوروزی مدیرکل پزشکی قانونی استان به همراه رئیس اداره پزشکی قانونی شاهرود و مسئول حفاظت و اطلاعات با محمدی ...

   حضور مدیرکل در خبرگزاری مرآت و دفتر روزنامه پیام استان

   همزمان با روز خبرنگار صورت گرفت

   حضور مدیرکل در خبرگزاری مرآت و دفتر روزنامه پیام استان

   مدیر کل پزشکی قانونی استان به مناسبت 17 مرداد، روز خبرنگار با مدیر مسئول و خبرنگاران خبرگزاری مرآت دیدار کرد.

  • فرم ها و فرآیندها