• اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان
      آدرس: سمنان، میدان سعدی
      بلوار قدس، روبروی دادگاه انقلاب
      کد پستی: 3519643371
      تلفن: 33333645
      33328279
      تلفن گویا: 33321790
      فکس: 33320715
      پست الکترونیک:
      ساعات کاری: روزهای شنبه تا چهارشنبه 7/30 لغایت 14/30
      روزهای پنجشنبه 7/30 لغایت 13/30
    • پیگیری
      کد پیگیری:  *
      کد امنیتی:
      تولید مجدد کد امنیتی
      *